Septiková nádrž

Septikové nádrže jsou navrženy dle ČSN 75 64 02 jako tříkomorové. Nabízené septiky jsou určeny pro 5 - 20 osob. Septiky se vyrábí z konstrukčních desek a stěnových prvků z polypropylenu technologií svařováním. Možnost použití po předchozím souhlasu OkÚ rŽP v rámci vodoprávního řízení. Tento komplet je navržen pro komplexní řešení čištění odpadních vod z domácností (druhý stupeň čištění). Po předčištění v septiku odpadní vody natékají na gravitační zemní pískový filtr. Odtud se může vyčištěná voda vypouštět do vodoteče, trativodu nebo vsakovací studny. Možnost použití po předchozím souhlasu OkÚ rŽP v rámci vodoprávního řízení. Tento způsob čištění je nejvhodnější pro občasně obydlené objekty a pro 3 - 8 obyvatel. Na rozdíl od použití ČOV nevyžaduje el. energii a minimální obsluhu.